Segmentador

Eina per a segmentar la base de dades de clients:

 • permet filtrar clients a partir de qualsevol camp d’informació recollit en el procés de compra o calculat per teknedata.
 • permet desar i combinar segments dinàmics per a facilitar la implementació de l’estratègia d’email.
 • integrat amb Mailchimp per enviar segments de manera automatitzada.
 • permet exportar els contactes resultants a Excel (en cas d’utilitzar una eina d’enviament sense integració)

Clients d’entrades i clients de productes #

La base de dades està separada entre clients d’entrades i clients de productes. Els primers són clients amb alguna entrada comprada, els segons clients amb productes comprats (en el cas que la vostra organització tingui vendes d’aquests categoritzades com a tal pel sistema de ticketing i activat el seguiment de productes a teknedata). Òbviament un mateix client pot haver comprat entrades i productes, i per tant, aparèixer al segment final tant per unavia com altra.

Per defecte, el segmentador s’obre amb Clients d’entrades preseleccionats, assumint que aquest és el tipus de registres que habitualment necessitarem segmentar. En el cas de voler crear un segment d’entre els clients de producte haurem de seleccionar aquesta opció al primer botó a la part superior dreta i canviar-lo per Clients de productes.

El procés per a la creació d’un segment #

 1. Clicar el botó “+ Afegir filtre”
 2. Seleccionar el filtre i paràmetres oportuns
 3. Clicar a Recompte i seleccionar una de les tres opcions:
 • Enviar a Mailchimp, que ens permet enviar segments a la plataforma d’email màrqueting, si la tenim connectada al compte de Teknedata tal i com s’explica a l’apartat del manual dedicat a Clients
 • Emails a Excel, generant un excel que es descarregarà automàticament amb els emails seleccionats aplicant els filtres
 • Desar segment, obrint una finestra a la què hi donarem nom al segment. Aquest quedarà guardat i podrà ser reutilitzat més endavant carregant-ho amb el botó a la part superior dreta Segments desats. Es desen els criteris de segmentació i aquests s’apliquen en el moment que s’executa el segment clicant al botó Recompte, de manera que el segment que es desa és dinàmic i no una segmentació fixa d’un conjunt de clients.

Per treure un filtre cal clicar a la X a la dreta del títol del filtre.

La selecció final de clients segmentats és la resultant d’aplicar tots els filtres seleccionats a la vegada. Alguns segments complexos, interseccions o unions d’altres segments per exemple, poden necessitar 2 segmentacions paral·leles que podrem creuar després a Mailchimp o amb una eina com Excel.

Segments combinats #

Podem crear segments combinant 2 segments (A, B), permetent les operacions:

 • Unió (A U B): la suma dels segments
 • Intersecció (A ∩ B): creant un nou segment en el que es trobaran els registres comuns dels segments a combinar
 • Resta (A-B, B-C): creant un nou segment amb els registres que es troben al primer segment i no al segon.

El procés per a la creació d’un segment combinat necessita crear els segments A i B i guardar-los. Un cop guardats els segments:

 • Clicar al botó “Combinar segments”
 • Seleccionar segment A
 • Seleccionar operació a aplicar (A U B, A B, A-B o B-C)
 • Seleccionar segment B
 • Clicar a recompte
 • Enviar el segment a Mailchimp o exportar el resultat a Excel (no és possible guardar un segment combinat)

Una vegada clicat recompte no podrem canviar ni segment ni operació, per fer-ho caldrà tancar el segment creat amb el botó a tal finalitat a la part inferior dreta, i tornar a seleccionar segments i operació.

Categories de filtres #

Els filtres s’ordenen per categories:

Categoria clients: venen descrits per atributs del client, ja sigui de la seva descripció o de la classificació en funció de la seva fidelitat.

Categoria vendes: per filtrar en funció de les operacions de compra realitzades pels clients, ja sigui per esdeveniment compra o recinte on se celebra, o per patrons de compra.

Tots els filtres s’apliquen sobre la base de dades de forma separada i independent, per calcular el resultat final en el recompte aplicant la intersecció de tots ells. Podem així seleccionar els clients nous del darrer any que han comprat d’un determinat espectacle i amb una determinada tarifa. El que estarem calculant és la intersecció dels 3 segments per separat, els clients nous que també consten amb entrades de l’espectacle i que també apareixen al llistat de clients de la tarifa en qüestió.

Inventari de filtres disponibles #

 1. Clients: descripció

Els filtres de les característiques de client recollides des de la seva fitxa de registre, independents del seu consum, i per tant aplicables sense tenir en compte les dades de les vendes.

 • Accepta comunicacions: a partir de la implantació del RGPD la majoria de sistemes de ticketing permeten l’acceptació de diferents permisos de comunicació (genèrica, personalitzada…). Amb aquest filtre podem seleccionar totes les combinacions de les diferents acceptacions. En general la selecció desitjada serà la de clients amb tots els permisos de màrqueting i comunicacions acceptats. Les acceptacions estan associades a comunicacions des d’un NIF que identifica el responsable de les dades. En el cas que siguin possibles més d’un NIF com a responsable de les dades confirmeu a través del vostre contacte amb teknedata quins NIFs haurien d’estar habilitats com a propis.
 • Puntuacions de Mailchimp: contact rating comunicat per Mailchimp, o el valor “Baixa” que serien registres que han declinat a Mailchimp rebre comunicacions.
 • Categoria: permet seleccionar els clients pel camp de categoria o tipus de client a la seva fitxa al sistema de ticketing (no tots els sistemes de ticketing compten amb un camp a tal finalitat) com podrien ser Membres o Socis, VIP, Amics del teatre… o similars. Aquest atribut és del client independentment del seu consum. Si el filtre que volem aplicar és resultat d’una tarifa o descompte o algun altre atribut relacionat al consum l’haurem d’aplicar des de les dades de consum a Vendes: patrons de compra
 • Codi postal: Ens permet segmentar els clients d’un o dels codis postals especificats. Els diferents codis postals s’han d’introduir separats per coma (,). Permet utilitzar el caràcter comodí *, per exemple 080* filtraria tots els registres de la ciutat de Barcelona.
 • Edat: per seleccionar clients d’una determinada edat o dins d’un determinat rang d’edats
 • Idioma: permet seleccionar per l’idioma de preferència escollit pel client i registrat a la seva fitxa de client (en el cas que al sistema de ticketing existeixi aquest camp)
 • Condició d’abonat: En el cas d’existir programes d’abonament i que la condició d’abonat (en el moment d’executar el segment) estigui registrada a la fitxa de client, independentment del seu consum, aquí podrem seleccionar els clients que compten amb aquesta condició. Podrem seleccionar els clients abonats també pel seu consum a Vendes: patrons de compra/Tipus d’entrada agrupada, en aquest cas seleccionarem els clients d’entrades que constin com a integrants d’algun tipus d’abonament pack o agrupació d’entrades del que informi el sistema te ticketing.
 1. Clients: fidelitat

Apartat per a segmentar els clients en funció de la seva fidelitat, entesa com a estimació de la probabilitat de retorn, calculada a partir de l’aplicació de models RFM i simplificada per a la seva aplicabilitat.

Els càlcul d’aquests tres filtres porten implícita la selecció d’un període de temps, la selecció de les vendes de les sessions incloses en aquests períodes (especificats a continuació). I tenen en compte totes les vendes d’aquests períodes independentment dels altres filtres aplicats, amb una excepció, el de Vendes: recinte/Segmentació per recinte (o cicle). És a dir, aquests filtres combinats amb recinte ens generen el segments de fidelitat en aquests moments tenint en compte totes les vendes del recinte, si sumem algun altre filtre aquest no afectarà al càlcul de la fidelitat (si aplicarà a posteriori i per tant complirà la seva funció com a filtre).

 • Nous/Recurrents: Aquest filtre porta implícit un filtre de dates de sessió (en aquest sentit no necessita o podria donar lloc a resultats inesperats creuat amb filtres de dates). Filtre dels clients en funció de si consta consum en el període anterior (recurrents) o no (nous). Clients nous són clients del darrer període que no ho han estat al període anterior. Els períodes són dinàmics i corresponen als darrers 365 dies i als 365 dies immediatament anteriors. Per a aplicar aquí una segmentació de temporada cal aplicar un filtre de compra entre dates corresponent, explicat a aquest mateix apartat.
 • Fase de client: filtre dels segments fase de client desenvolupats per teknecultura. Segmentem els clients en:
  • Exclients: sense consum en els dos anys anteriors a la consulta. Amb molt poca probabilitat de retorn, sensiblement inferior al 20 %
  • A recuperar: sense consum al darrer any i amb 1 única compra fa 2 anys. Amb una probabilitat de retorn baixa, per sota del 20 %
  • En perilll: sense consum al darrer any, però amb freqüència 2 o més a l’any anterior. Amb major probabilitat de que tornin que els 2 segments anteriors.
  • Principiants: han comprat al darrer any una sola vegada i no tenen consum al període anterior, aproximament entre el 10 i el 20 % d’ells tornarà.
  • Actius: amb un mínim consum al llarg al darrer any i l’anterior, o un mínim de 2 compres al període mostrat, al voltant del 35-40 % tornarà
  • Fidels: el nucli dur de la nostra comunitat, amb un consum acumulat el darrer any i l’anterior de certa intensitat, més del 60 % tornarà.

Resumim a la matriu la freqüència de compra de cada segment de fidelitat en els dos períodes utilitzats per realitzar el càlcul

 • Taula de freqüències: filtre dels clients en funció de la seva freqüència als darrers 365 dies i als 365 immediatament anteriors. Ens permet filtrar clients que han comprat 2 espectacles el darrer any i d’1 a 10 o més a l’anterior, per exemple. Si seleccionem el creuament 0-0 filtrarem tots els clients que consten a la base de dades de teknedata (i per tant amb algun consum) però que no han comprat els 2 darrers anys.
 1. Vendes: recinte

Per segmentar els clients en funció dels espais associats a les seves entrades.

 • Recinte: segmenta els clients que han comprat entrades d’un recinte o recintes determinats. En el cas d’haver configurat el procés d’ETL per fer dels recintes cicles o alguna altra agrupació d’espectacles serà per a questa agrupació que segmentarà.
 • Sala: segmenta els clients que han comprat entrades d’una sala o sales determinades
 1. Vendes: esdeveniment
 • Compra de certs esdeveniments: filtra els clients que han comprat algun o tots dels espectacles seleccionats a les caselles negres, i que no han comprat cap entrada dels espectacles seleccionats a les caselles vermelles. El filtre permet la cerca a la barra superior. Entre parèntesis la data de la primera sessió per diferenciar esdeveniments amb diferents identificadors.
 • Dates de sessió: filtra els clients amb compres per alguna de les sessions incloses entre les dues dates seleccionades
 • Dies de la setmana: filtra els clients que hagin assistit a sessions dels dies de la setmana seleccionats
 • Gènere o Atribut 1: filtra els clients que hagin comprat esdeveniments segons les qualificacions de l’Atribut 1 (veure Configuració/Esdeveniments). Si hem utilitzat aquest atribut per a qualificar el gènere dels esdeveniments podrem segmentar aquí els clients d’un determinat gènere.
 1. Vendes: patrons de compra

Conjunt de filtres on podrem segmentar per la forma en que compren els clients, així com el quan o les vegades que ho fan.

 • Canal: filtra els clients amb compres a través d’algun dels canals seleccionats
 • Dates de compra: filtra els clients amb compres les dates incloses entre les dues dates seleccionades
 • Dies de la setmana: filtra els clients que hagin comprat algun dels dies de la setmana seleccionats
 • Tipus d’entrada agrupada: filtra els clients amb compres de packs, abonaments o entrades individuals. Si un client consta amb compres de diversos tipus apareixerà als diferents segments (veure també el filtre Clients: descripció/condició d’abonat)
 • Tarifa: filtra els clients amb compres d’una o vàries tarifes. Comptem amb un buscador que facilitar la cerca de les tarifes. Si un client consta amb compres de diversos tipus apareixerà als diferents segments.
 • Descompte: filtra els clients amb compres d’un o diversos descomptes. Comptem amb un buscador que facilitar la cerca de les tarifes. Si un client consta amb compres de diversos tipus apareixerà als diferents segments.
 • Sessions comprades: filtre que ens permet segmentar els clients en funció del nombre d’espectacles comprats dins del context dels filtres aplicats al segment. Si no apliquem cap altre filtre el càlcul aplicat serà amb totes les vendes carregades. Si volem filtrar per la freqüència dins d’un determinat període haurem d’afegir aquest filtres  de compra entre dates al de freqüència. Si volem segmentar clients d’una determinada freqüència que entre les seves compres compten amb entrades per un determinat espectacle o tarifa o altres atributs de vendes, volem una combinació de 2 segments que haurem de fer o amb la funcionalitat de Combinar segments (o utilitzant el filtre Clients: fidelitat/taula de freqüències si el període en el que volem aplicar les freqüències és el darrer any); aplicant el filtre d’esdeveniment en el mateix recompte de segment estem ja filtrant totes les entrades d’aquest esdeveniment i no tindrem la resta.
 • Tipus d’entrada: on podrem seleccionar si per a crear el segment volem comptar amb totes les entrades i cancel·lacions (el funcionament per defecte que s’aplica en el cas de no activar aquest filtre, i que ens retorna clients que tinguin com a mínim alguna entrada comprada després de totes les seves operacions) o si volem seleccionar clients només de cancel·lacions o clients d’entrades sense tenir en compte cancel·lacions.

Cal tenir en compte que els canvis són també cancel·lacions d’entrades inicials acompanyades de noves compres i per tant el filtre que contingui cancel·lacions inclourà als clients que hagin fet canvis. Si volguéssim clients de cancel·lacions que no són efecte d’un canvi hauríem de restar amb la funcionalitat Combinar segments el segment els clients amb compres finals efectives, els resultats de comptar amb entrades i cancel·lacions.

En el cas d’estar creant un segment de Clients de producte només tindrem disponibles les opcions amb dades associades a productes: Clients: descripció, Vendes: esdeveniment i Vendes: patrons de compra.

T'ha resultat útil?