Taula de continguts

Indicadors comparatius

Per a clients amb llicència premium i que hagin enriquit la informació de la programació amb previsions d’ingressos i costos, compten ara amb un nou informe indicadors comparatius on s’estimen els graus de compliment dels objectius i una previsió dels ingressos finals. El panell es selecciona al filtre Entrades on apareix l’opció Indicadors comparatius.

Taula #

Les dades mostrades a la taula són:

 • Rating: classificació en quartils en funció de si com les seves corbes d’ingressos s’aproximen al compliment d’objectius
 • Ingressos: Ingressos totals acumulats
 • Cobertura del pressupost: % sobre el pressupost objectiu en el que es troben els ingressos
 • Diferencial a pressupost: diferència en valor absolut entre ingressos i pressupost objectiu
 • Diferencial a mediana: import de diferència respecte als ingressos esperables en el moment
 • Import a tancament: import en el que podem estimar acabaran els ingressos de seguir la seva tendència actual

Gràfic #

Les dades mostrades estan normalitzades al màxim de tots els indicadors i es mostren en percentatge respecte al pressupost objectiu (és a dir, el 100% correspon a la xifra de compliment de l’objectiu, representat al gràfic amb la barra grisa de fons).

Així els diferents elements informen de:

 • Barra grisa clar al fons: pressupost objectiu
 • Barra horitzontal blava: ingressos acumulats
 • Barra transparent amb perfil negre: costos
 • Barra indicador vertical blau clar: posició estimada si l’esdeveniment en aquests moments
 • Barra indicador vertical blau clar: posició estimada si l’esdeveniment al seu tancament

Flotant sobre les barres de la taula, trobarem també:

 • % de temps en venda
 • Cost
 • Diferencial a pressupost en %
 • Diferencial a mediana en %
 • Diferencial a tancament en valor absolut i %
T'ha resultat útil?